Звіт директора Мирненської ЗОШ Похиля Т.Р. перед громадськістю 17.06.2016

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності я керувався Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
     Згідно з річним планом роботи школи  у 2015/2016 н.р.  педагогічний колектив  продовжував працювати над єдиною методичною проблемою «Формування і розвиток творчого потенціалу учнів на основі ефективного використання інноваційних технологій навчання та виховання учнів». Робота над проблемою стимулювала колектив до практичного втілення ідей та основних принципів особистісно-зорієнтованого навчання.     

         В 2015/2016 н.р. методична робота школи була спрямована на вирішення проблем: «Робота шкільних методичних об’єднань по впровадженню нових прогресивних технологій з метою формування творчої особистості та життєвих компетентностей учнів»(методична); «Виховання духовної культури особистості та формування в учнів власної світоглядної позиції» (виховна) та на виконання таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності в МАН;

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи ШМО учителів-предметників, проведення методичних тижнів;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

 • підвищення іміджу навчального закладу;

 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

 • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

 • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Планування науково-методичної роботи здійснювалось на основі діяльності, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій.

У процесі методичної роботи здійснювалось підвищення науково рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненням психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання,  вивчення та впровадження в шкільну практику передового педагогічного досвіду.

      Аналіз підсумків навчального року показав, що мети, поставленої на початку навчального року щодо навчання, виховання й розвитку учнів, в процесі діяльності було досягнуто.

    Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року значно зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи,   сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми.

            У 2015/2016 н. р. у школі працювало 25 педагогічних працівників  (з них 2 сумісники). 5 учителів  мають звання «Вчитель–методист», 4 – «Старший вчитель», 5 – нагрудний знак «Відмінник освіти України», 13 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 3 – І  кваліфікаційну категорію, 4 – ІІ  кваліфікаційну категорію, 5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

            Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2015/2016 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі  вчителі: Тютюн М.П., Сулима Н.В., Почтар Ю.М. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  шкільних методичних  об’єднань.

   Атестація педагогічних працівників школи у 2015/2016  навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії школи.

    У звітному році було атестовано 6 педагогічних працівників:

 1. Вовк Тетяна Петрівна , учитель англійської мови. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

 2. Грушецька Олена Іванівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

 3. Грабина Ніна Григорівна, учитель математики та економіки. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 4. Куць Марія Степанівна, учитель математики. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 5. Сулима Наталія Василівна, учитель історії, правознавства, біології, Захисту Вітчизни, трудового навчання с/г. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

 6. Почтар Юлія Миколаївна, учитель хімії,біології, географії, трудового навчання. Присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

        У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів;  учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМО, члени районної атестаційної комісії. У рамках атестації проводились творчі звіти. Традиційними стали місячник педагогічної майстерності, проведення шкільних педагогічних виставок «Я атестуюсь», участь у районних педагогічних виставках «Освіта Бориспільщини», виставках КОІПОПК.

       Структура методичної роботи забезпечує виконання запитів, потреб і побажань кожного вчителя, бо її модель створена з урахуванням рівня професійної майстерності кожного вчителя, на діагностичній основі. В школі діє методична рада, до складу якої входять 7 учителів:  Похиль Т.Р. – директор школи;  Орловська Л.Р. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Зленко І.Ю. – заступник директора з виховної роботи, голова методичного об’єднання класних керівників; Лупан Н.М. – учитель української мови та літератури,  учитель-методист голова  методичного об’єднання вчителів-словесників та вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін; Сластьон Н.В. – учитель початкових класів, голова  методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів; Шульга К.Г.  – учитель фізики,  учитель-методист, голова методичного об’єднання вчителів фізико-математичних і природничих дисциплін; Орловський Г.І.  – учитель фізичної культури, учитель-методист.   Рада розглядає питання науково – теоретичного характеру, результативності методичної роботи, відіграє важливу роль у підготовці педагогічних рад та підсумкових конференцій по роботі над методичною проблемою.

  У рамках роботи над методичною проблемою, вивчення, впровадження в практику роботи школи ефективного педагогічного досвіду вчителів у школі організовано роботу 4 методичних об’єднань:

 1. Методичне об’єднання  вчителів початкових класів та вихователів.  Голова МО – Сластьон Н.В.

 2. Методичне  об’єднання  вчителів-словесників та суспільно-гуманітарних дисциплін. Голова МО – Лупан Н.М.

 3. Методичне об’єднання  фізико-математичних і природничих дисциплін. Голова МО –  Шульгу К.Г. 

 4. Методичне об’єднання класних керівників. Голова МО – Зленко І.Ю.

      Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Проведено 8 засідань, з них 5 тематичних.

Робота шкільних методичних об’єднань спланована за такими напрямками:

 1. Контроль за виконанням навчальних планів і програм.

 2. Впровадження активних та інтерактивних форм роботи на уроці, інформаційних технологій з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

 3. Вивчення і систематизація досвіду роботи кращих вчителів школи.

 4. Відвідування, взаємовідвідування та аналіз відвіданих уроків в рамках роботи Школи передового педагогічного досвіду.

 5. Організація позакласної та позашкільної роботи з предметів.

     З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників обрано науково-методичні теми, над якими працювали методичні об’єднання.

     Значне місце у шкільних методичних об’єднаннях посідають такі форми роботи, як місячник педагогічної майстерності, відкриті уроки, тематичні екскурсії, надання індивідуальної методичної допомоги вчителям, організація роботи щодо підвищення науково-теоретичного рівня педагогів за фахом. На засіданнях методичних об’єднань плануються заходи предметних тижнів та відкритих уроків. Обговорюються завдання до І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів.

            З метою підвищення якості навчально-виховного процесу, формування в учнів інтересу до вивчення предметів та покращення позакласної роботи з предметів проведено предметні тижні:

 1. Тиждень української мови та літератури    09-13.11.15

 2. Тиждень початкової школи   16-20.11.15

 3. Тиждень математики, інформатики, фізики та астрономії 30.11-04.12.15

 4. Тиждень історії та права    07-11.12.15

 5. Тиждень образотворчого мистецтва і художньої культури 14-18.12.15

 6. Тиждень біології, природознавства та екології 25-29.01.16

 7. Тиждень іноземних мов 08-12.02.16

 8. Тиждень географії та хімії 22-26.02.16

 9. Тиждень світової літератури 04-08.04.16

                                    Шкільні  тижні:

 1. Олімпійський тиждень 11-18.09.15

 2. Тиждень музичного мистецтва 28.09-02.10.15

 3. Тиждень безпеки дитини 05-09.10.15

 4. Тиждень захисту Вітчизни 12-16.10.15

 5. Тиждень безпеки дорожнього руху 09-15.11.15

 6. Шевченківський тиждень 09-18.03.16

 7. Тиждень дитячого читання 11-15.04.16

 8. Тиждень знань безпеки життєдіяльності 18-22.04.16

     За період з 1 вересня 2015 року вчителями школи проведено 30 відкритих уроків, 20 відкритих позакласних заходів.

   При перевірці роботи методичних об’єднань було відмічено роботу методоб’єднання вчителів мови та літератури (керівник Лупан Н.М.) та класних керівників ( керівник МО Зленко І.Ю.).

      У школі продовжується пошуково-дослідницька робота творчої групи «Пошук» у декількох напрямках:

 • у рамках волонтерського проекту «Книга пам’яті села Мирне» (керівники: Похиль Т.Р., Зленко І.Ю.) поповнена новими документальними матеріалами (копії нагородних листів, наказів про нагородження воїнів, картами, схемами поховань загиблих і т.і.) і готується до видання 2-га редакція книги;

 • нові дослідження із історії виникнення поселення у ХУІІІ ст.. на місці сучасного села Мирного (керівник Похиль Т.Р.);

 • краєзнавча робота «Ми – нащадки козацької слави» із вивчення історії рідного краю періоду козацтва у рамках туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна».

     На базі школи у 2015/2016 н.р. було проведено науково-краєзнавчі читання до 120-ї річниці від дня народження Н.В.Суровцевої (за участю вчителів історії району).В підготовці читань брали участь вчителі школи: Бриль Л.М., учитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, кандидат історичних наук, Сулима Н.В.,учитель історії, біології, трудового навчання, Захисту Вітчизни, Зленко І.Ю., заступник директора з навально-виховної роботи.

   Підтвердженням  успішної діяльності є результати участі учнів в конкурсах та Всеукраїнських учнівських  олімпіадах:

ХV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням – 2 призових місця в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» (ІІІ місце).

Олімпіада з історії – 1 призове місце (ІІІ етап), 2 призових місця (ІІІ етап)

Олімпіада з правознавства – 2 призових місця (ІІ етап).

Олімпіада з російської мови й літератури – 1 призове місце (ІІ етап).

Олімпіада з фізики – 1призове місце (ІІ етап).

Олімпіада з англійської мови – 1призове місце (ІІ етап).

Олімпіада з інформаційних технологій – 1призове місце (ІІ етап).

Олімпіада з математики – 1призове місце (ІІ етап).

Олімпіада з трудового навчання – 1призове місце (ІІ етап).

     У цьому навчальному році 12 учнів стали призерами ІІ  етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, 1 учень  – призером ІІІ рівня (ІІ місце).

        Найвагоміших досягнень досягли наступні учні школи:

     Прилепа Валентина, учениця 11 класу, призер (ІІ місце)  обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

      Васюхно Богдан, учень 10 класу, призер (ІІІ місце) ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням у номінації «Історія України і державотворення»,  Керівник Бриль Людмила Миколаївна.

     Вікторова Катерина, учениця 11 класу,  призер (ІІІ місце) ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням у номінації «Література»,  Керівник Лупан Наталія Миколаївна.

     У цьому році  учні нашої школи взяли активну участь в Міжнародних конкурсах знавців фізики  „Левеня” – 25 учасників, знавців  математики „Кенгуру” (32 учасники),  Міжнародному конкурсі з українознавства «Соняшник», природознавчій  грі «Геліантус» (8 учасників).

    Поряд з цим, знизилася результативність олімпіад з математики, фізики, біології, географії, української мови, в яких учні нашої школи взяли участь.

     Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Робота Школи молодого вчителя здійснюється відповідно до плану роботи, затвердженого 2 вересня 2015 року методичною радою. Згідно плану проведено 6 засідань.

    Молоді  спеціалісти – Ситник А.Є., учитель початкових класів, Кузьмінська І.В., учитель інформатики,   працювали  під наставництвом досвідчених педагогів, вчителів вищої категорії Сластьон Н.В. та Куць М.С., за чітко розробленим планом. Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків.

   Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з   перспективним планом. У 2015/2016 н.р. було вивчено стан викладання математики в початкових класах, англійської мови, російської мови. Результати вивчались на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі.

             Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.           

    Школа продовжує науково-дослідну і експериментальну роботу за темами:

Участь в науково-дослідній роботі, як учасників регіонального експерименту з проблеми «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу в навчальних закладах району» за програмою «Універсал», Програма превентивного виховання «Майбутнє починається сьогодні», Програма для батьків «Батьківська твердиня», Школа сприяння здоров’ю. Проект «Школа проти СНІДу» («Чесна гра»), Громадсько-активна школа.

      В 2015/ 2016 навчальному році учні нашої школи брали участь у всіх районних змаганнях та захищали спортивну честь району на багатьох обласних змаганнях. Так збірна команда юнаків  стала переможцем першостей району з футболу та баскетболу, збірна команда дівчат школи зайняла ІІ місце з баскетболу. Гарні результати показали учні нашої школи в легкоатлетичних змаганнях, ставши переможцями в естафеті (юнаки), спринті та бігу на 100 м., стрибках в довжину; дівчата в спринті, стрибках у довжину та естафеті. Збірна команда школи (5 – 6 класи) виборола ІІ місце у фіналі районного етапу спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» та була учасником фінальних ігор районного етапу «Кубку шкільного футболу». Учні школи в складі збірної команди Бориспільського району стали бронзовими призерами V Спортивних ігор школярів України в Київській області серед дівчат.

      Для підвищення рівня профорієнтаційної роботи у навчальному закладі, відповідно до «Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається» Міністерства освіти України, міністерства праці України, затвердженого 2.06.1995 року № 159/30/1526, річного плану школи та виховних планів класних керівників проведено цикл бесід, тестування й анкетування старшокласників щодо їх професійної орієнтації «Кроки до самостійного життя» (кл. кер. 9-11 класів), постійно оновлюється інформація на стенді «Інформаційний довідник випускника»,  учні 11 класу із задоволенням відвідали Київський національний університет культури і мистецтв.

Пріоритетні напрямки науково-методичної роботи здійснюється на засадах:

– відкритості (новим ідеям, досвідові);

– мобільності (готовності до змін змісту та форми роботи);

– толерантності;

– інформаційності (можливості вільно отримувати і поширювати будь-яку інформацію);

– плановості (орієнтації на планування та виконання планів).              

      Протягом навчального року було проведено сім педагогічних рад. Основною вимогою до роботи педагогічної ради є актуальність тематики педагогічної ради для всіх членів педагогічного колективу. При підготовці до засідань педагогічних рад  видавався наказ по школі, визначалась робоча група. Це давало змогу ґрунтовно висвітлити питання. Адміністрація і учителі представляли доповіді і виступи, які систематизовано у окремій папці, що дає можливість активніше  використовувати матеріали у методичній роботі.

      Високих  результатів  у  навчальній  та   виховній   діяльності   досягли вчителі: Похиль Т.Р., Бриль Л.М., Почтар Ю.М., Лупан Н.М., Шульга К.Г., Зленко І.Ю., Вовк Т.П., Сулима Н.В., Кузьмінська І.В., Орловський Г.І..

      У 2016/2017 н.р. ШМО необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з математики, інформатики, англійської мови,  активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати  науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

       Робота над проблемою активізувала методичну діяльність кожного вчителя,
сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Результати атестації показали, що методична робота в школі стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії.

            Кожен учитель школи працював протягом року теоретично чи практично
над темою, яка базувалася на загальношкільній проблемі. Працює сайт школи, який постійно поповнюється новинами, інформацією про заходи, що проводяться в закладі.     

            Підсумкова педагогічна рада школи відзначила ефективність роботи
методичних об’єднань: «Вчителів-словесників та суспільно-гуманітарних дисциплін» (керівник Лупан Н.М.), «Класних керівників» (керівник Зленко І.Ю.).

Педагогічний колектив Мирненської ЗОШ І – ІІІ ступенів  в 2016 – 2017 навчальному році продовжить працювати над проблемою «Формування і розвиток творчого потенціалу учнів на основі ефективного використання інноваційних технологій навчання та виховання учнів».

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів

Проводилася робота з батьками (бесіди, лекції). Проводилися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

 • залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;

 • рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

 • тиждень з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;

 • зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;

 • проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс);

 •  проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;

 • проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;

 • випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

Охоплення учнів харчуванням

У 2015-2016 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Гарячим харчуванням було охоплено 111 учнів 1 – 4 класів, що становило 100 %. Серед учнів 5 – 11 класів харчувалося у шкільній їдальні 120 учнів (90% від загальної кількості учнів цих класів, що на 20% більше попереднього н. р.).  Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів. Ціна обідів була в межах 3-4,5 грн.

 «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2016 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей  в червні 2016 року на базі школи працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням.

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Ураховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у таборі має на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, доповнюють одне одного.

На належному рівні  забезпечено медичне обслуговування оздоровчого табору. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Влітку плануємо оздоровити учнів за межами району за рахунок державних коштів, коштів батьків та спонсорів. Плануємо, так як і в минулому році, оздоровити всіх дітей пільгових категорій та всіх бажаючих за межами області.

Фінансово – господарська діяльність

З метою покращення умов функціонування закладу протягом навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо використання бюджетних та залучення позабюджетних коштів.

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи, спонсорів  у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт. Забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи. Протягом навчального року завершено заміну всіх вікон (63шт.), замінені всі вхідні двері, придбано три комплекти парт і стільців, чотири щкільні дошки, відремонтована та оновлена комп’ютерна техніка… Під час літніх канікул планується капітальний ремонт харчоблоку (кошти вже виділені).

Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:

Велика проблема з відвідуванням уроків, а точніше – з їх не відвідуванням окремими дітьми

Школі необхідно більш активно налагоджувати контакт з депутатським корпусом, виконком сільської ради, комісію по освіті у розв’язанні питань, пов’язаних із відвідуванням учнями школи.

У новому навчальному році цю ситуацію треба поправити. І в цьому треба в першу чергу розуміння батьків, руху школи, сім’ї і громадськості в одному напрямку. Якщо розуміння і підтримки один одному не буде, то й реального позитивного результату також не побачимо.

Не можна обійти стороною питання зовнішнього вигляду учнів, їх ставлення до створення затишку у своїх класних кімнатах, коридорах, збереження шкільного майна.

Приємно заходити у клас, де панує дисципліна, взаємоповага один до одного, діти одягнуті як учні.

Нам необхідно будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на всіх ступенях навчання.

Звичайно проблем дуже багато. Але явпевнений, що разом ми будемо їх вирішувати.

 Дякую за увагу.

Обговорення закрито.