Звіт директора Мирненської ЗОШ Похиля Т.Р. перед громадськістю 30.08.2021

Звіт директора Мирненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Вороньківської сільської ради

Похиля Тараса Ростиславовича перед громадськістю 30.08.2021р.

 

     Як директор навчального закладу, у своїй діяльності я керувався Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою іструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

        2020/2021 навчальний, рік у Мирненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів розпочався відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в регіоні станом на 01.09.2020 рік. Навчальні заняття було організовано в одну зміну. Для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу за класами закріплено навчальні кабінети, в яких учні навчалися стаціонарно (окрім занять з фізики, англійської мови, хімії, інформатики, трудового навчання). Освітній процес у 2020/2021 навчальному році було організовано як в очній, так і в дистанційній формі: за цей період всі учні 7 тижнів знаходились на дистанційному, а 11-й клас – на змішаному навчанні. Заняття з фізичної культури проводились на відкритому повітрі та в приміщенні двох спортивних залів з дотриманням рекомендацій, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України.

         Завідувачами навчальними кабінетами створювалися умови для мінімізації ризику інфікування, систематично здійснювалась дезінфекція поверхонь та провітрювання під час перерв. При складанні розкладу уроків передбачалося можливість проведення спарених занять, занять із окремих предметів на відкритому повітрі. У вересні 2020 року  було проаналізовано, як учні опанували навчальний матеріал під час карантинних обмежень у 2019/2020 навчальному році: самостійно або з використанням технологій дистанційного навчання, з’ясовано, чи потрібно організовувати повторення матеріалу, опанованого самостійно або під час дистанційного навчання.

      Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми закладу освіти «Формування  життєвих та навчальних  компетентностей учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій в контексті нової української школи» відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до завдань педколективу на 2020/2021 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол № 1 від 31.08.2020 р.) та на підставі наказу “Про організацію  методичної роботи в 2020/ 2021 н. р.” від 05.09.2020.

     Згідно з річним планом роботи школи  у 2020/2021н. р.  педагогічний колектив  продовжував працювати над єдиною методичною проблемою «Формування  життєвих та навчальних  компетентностей учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій в контексті нової української школи» та виховною проблемою «Створення ефективного освітньо-виховного простору як умови самодостатнього розвитку особистості учня на засадах патріотичного виховання».     Методична робота педагогічного колективу була спрямована на активізацію діяльності щодо впровадження дистанційних технологій навчання в закладі. Вчителі використовували інформаційно-комунікативні технології  під час проведення уроків, позакласних заходів як засіб розвитку професійної мобільності та конкурентоспроможності в нових соціокультурних умовах. Для перевірки вивченого та засвоєного матеріалу як на очних уроках, так і під час дистанційного навчання використовувались Google-форми (тестові завдання для учнів), для  проведення онлайн-уроків у реальному часі (за освітньою потребою) використовувались інтернет-платформи:  Zoom (для  1-4 класів), Google Classroom,  Google-Meet (для 5-11 класів). З січня 2021 року школа розпочала роботу по створенню електронних журналів та щоденників (проект NZ.UA).

     Місія методичної роботи у 2020/2021 н. р. полягала у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи було створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях:

 • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.

 • створити методичну афішу;

 • спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

 • підвищити рівень позаурочної роботи з навчальних предметів;

 • поширювати передовий педагогічний досвід працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

 • створювати умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

       Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада;   методичні об’єднання вчителів; психолого-педагогічні семінари; нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми.   Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року значно зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми, самоосвіта вчителів.

      Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої входять керівник, його заступники, голови методичних об’єднань, практичний психолог, соціальний педагог:  (Похиль Т.Р. – директор школи;  Орловська Л.Р. – заступник директора з навчально-виховної роботи; Зленко І.Ю. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова методичного об’єднання класних керівників; Лупан Н.М. – учитель української мови та літератури,  учитель-методист голова  методичного об’єднання вчителів-словесників та вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін; Сластьон Н.В. – учитель початкових класів, голова  методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів; Шульга К.Г.  – учитель фізики,  учитель-методист, голова методичного об’єднання вчителів фізико-математичних і природничих дисциплін; Орловський Г.І.  – учитель фізичної культури, учитель-методист; Пухальська Ольга Іллівна – практичний психолог; Ковальчук Тетяна Миколаївна – соціальний педагог ).

      У рамках роботи над методичною проблемою, вивчення, впровадження в практику роботи школи ефективного педагогічного досвіду вчителів у школі організовано роботу 4 методичних об’єднань:

 1. Методичне об’єднання  вчителів початкових класів та вихователів.  Голова МО – Сластьон Н.В.

 2. Методичне  об’єднання  вчителів-словесників та суспільно-гуманітарних дисциплін. Голова МО – Лупан Н.М.

 3. Методичне об’єднання  фізико-математичних і природничих дисциплін. Голова МО –  Шульгу К.Г.

 4. Методичне об’єднання класних керівників. Голова МО – Зленко І.Ю.

      Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Проведено 8 засідань, з них 5 тематичних.

Робота шкільних методичних об’єднань спланована за такими напрямками:

 1. Контроль за виконанням навчальних планів і програм.

 2. Впровадження активних та інтерактивних форм роботи на уроці, інформаційних технологій з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

 3. Вивчення і систематизація досвіду роботи кращих вчителів школи.

 4. Відвідування, взаємовідвідування та аналіз відвіданих уроків в рамках роботи Школи передового педагогічного досвіду.

 5. Організація позакласної та позашкільної роботи з предметів.

     З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників обрано науково-методичні теми, над якими працювали методичні об’єднання:

Назва методичного об’єднання

Науково-методична тема, над якою працює методичне об’єднання

вчителів-словесників та суспільно-гуманітарних дисциплін

Формування і розвиток творчого потенціалу учнів на основі ефективного використання інноваційних технологій навчання та виховання учнів Пошуково-дослідницьке навчання як засіб формування компетентного учня

вчителів фізико-математичних і природничих дисциплін

Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня

вчителів початкових класів та вихователів

Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в сучасній школі.

класних  керівників

Створення ефективного виховного простору як умови самодостатнього розвитку особистості учня на засадах патріотичного виховання.

 

     Значне місце у шкільних методичних об’єднаннях посідають такі форми роботи, як місячник педагогічної майстерності, відкриті уроки, тематичні екскурсії, надання індивідуальної методичної допомоги вчителям, організація роботи щодо підвищення науково-теоретичного рівня педагогів за фахом. На засіданнях методичних об’єднань плануються заходи предметних тижнів та відкритих уроків. Обговорюються завдання до І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів.

          У 2020/2021 н. р у школі працювало 26 педагогічних працівників  (з них 4 сумісника), 5 учителів  мають звання «вчитель–методист», 4 – «старший вчитель», 5 – нагрудний знак «Відмінник освіти України», 16 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 – І  кваліфікаційну категорію, 2 – ІІ  кваліфікаційну категорію, 2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

            Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2020/2021 н. р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі  вчителі: Панфіленко Наталія Вікторівна, Пухальська Ольга Іллівна, Сулима Наталія Василівна, Яременко Лідія Андріївна. Відвідуючи курси, педагоги виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  шкільних методичних  об’єднань.

     Атестація педагогічних працівників школи у 2020/2021  навчальному році проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (наказ МОН України від 06.10.2010 №930) (із змінами, внесеними наказом МОН України від 08.08.2013 №1135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за №1417/23949), наказу управління гуманітарного розвитку Бориспільської районної державної адміністрації від 01.09.2020 № 241 «Про атестацію керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти Бориспільського району в 2020/2021 навчальному році», плану роботи атестаційної комісії школи, розпорядження виконавчого комітету Вороньківської сільської ради «Про затвердження списків педагогічних працівників закладів освіти, які атестуються у 2020/2021 навчальному році», «Про створення районної атестаційної комісії (ІІ рівня) управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Вороньківської сільської ради у 2020/2021 навчальному році».

    У звітному році було атестовано 6 педагогічних працівників:

 1. Вовк Тетяна Петрівна, учитель англійської мови відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєному педагогічному званню «старший учитель».

 2. Грабина Ніна Григорівна, учитель математики відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

 3. Панфіленко Наталія Вікторівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєному педагогічному званню «старший учитель».

 4. Сулима Наталія Василівна, учитель історії, природознавства, біології відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

 5. Пухальська Ольга Іллівна, практичний психолог присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

 6. Яременко Лідія Андріївна, провідний бібліотекар, відповідає займаній посаді провідного бібліотекаря.

        У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів;  учителі провели цикл відкритих уроків, не зважаючи на дистанційне навчання, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМО, члени районної атестаційної комісії. У рамках атестації проводились творчі звіти. Традиційними стали місячник педагогічної майстерності, проведення шкільних педагогічних виставок «Я атестуюсь».

          З метою підвищення якості навчально-виховного процесу, формування в учнів інтересу до вивчення предметів та покращення позакласної роботи з предметів проведено предметні тижні:

 1. Олімпійський тиждень.

 2. Тиждень початкової школи.

 3. Тиждень англійської мови.

 4. Тиждень української мови і літератури.

 5. Шевченківський тиждень.

 6. Тиждень мистецтва .

 7. Тиждень зарубіжної літератури .

 8. Тиждень безпеки життєдіяльності.

     Протягом 2020/2021 навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом: адміністрацією закладу відвідано  уроки учителів-предметників, які атестувались в поточному навчальному році, уроки в 1-х, 5-х класах з метою вивчення стану адаптації учнів, пов’язаного з новими умовами навчання, з іншим педагогічним стилем, вимогами вчителів основної школи, з навчальним навантаженням; проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно-тематичне планування, вибірково-поурочні плани, робочі зошити учнів 2–11 класів з математики, української мови, систематично перевірялись класні журнали, вивчено стан викладання  математики, інформатики в 5-11 класах. За наслідками внутрішкільного контролю надано рекомендації учителям-предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу. Питання, хід та результати контрольно-аналітичної діяльності систематично обговорювались на нарадах при директору, засіданнях ШМО, наслідки узагальнені в наказах по школі.

          У школі організована робота  щодо формування ціннісного ставлення учнів до себе. Формуванню внутрішньої мотивації учнів щодо вивчення навчальних предметів сприяли позаурочні заходи, які були організовані та проведені під час предметних тижнів, а також участь у інноваційних і дослідницько-експериментальних проектах різних рівнів. Напрями роботи, до яких долучалися педагоги закладу:

─       проект NZ.UA (створення електронних журналів та щоденників).

─       Проект “Навчай для України”. Громадська організація “Навчай для України” партнер міжнародної мережі Teach For All

─       проєкт “Благоустрій освітнього простору” за підтримки Благодійного фонду “МХП-ГРОМАДІ”, метою якого є забезпечення безпечного перебування учнів та збереження довкілля в Україні шляхом заощадження енергоресурсів.

─       Бібліотечною радою у рамках Всеукраїнського місячника бібліотек “Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів” був розроблений та проведений екологічний проєкт “Щедра осінь: збери урожай із насіння МХП”, за підсумками якого СТОВ ‘Старинська птахофабрика” подарувала шкільній бібліотеці книги з екологічної тематики.

─                 Учні початкової школи до Всесвітнього дня Землі провели екологічну акцію «Земля – наш спільний дім».

─       спільний  екологічний проєкт СТОВ «Старинська птахофабрика» та Вороньківська сільська рада:  «Здай батарейку – врятуй природу».

    У 2020/2021 н. р. учні школи брали участь у І – ІІ  етапах Всеукраїнських олімпіад з української мови, екології Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика і показали такі результати:

 1. Українська мова і література:

 • Білоус Дарія, учениця 10 класу, – призер (ІІ місце) районного етапу Всеукраїнської олімпіади  з української мови та літератури (учитель Лупан Н. М.).

 1. Екологія:

 •  Білоус Дарія, учениця 10 класу, – призер  (ІІІ місце) районного етапу Всеукраїнської олімпіади  з екології (учитель Сулима Н. В.).

Конкурси:

 • Каменєва Ніколь, учениця 10 класу, – переможець районного й призер обласного етапів (ІІІ місце) ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка (учитель Лупан Н. М.).

 • Жутнікова Дар’я, учениця 5 класу, призер (ІІІ місце) онлайн-конкурсу читців «Ну що б, здавалося, слова…», присвяченого 207-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка (учитель Панфіленко Н.В.).

 • Каменєва Ніколь, учениця 10 класу, – призер (ІІ місце) Всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб».

 • Єршова Юліана, учениця 4 класу, переможець (І місце) районного етапу ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (учитель Слюсар Н.В.)

Інші конкурси, турніри, змагання та проекти:

 • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»:

43 учасника (координатори гри: Лупан Н.М., Панфіленко Н.В. ,Данилюк І.С., Сластьон Н.В., Слюсар Н.В.)

 • Природознавча гра «Геліантус»: 46 учасників (координатори гри: Чимбиль Н.В., Данилюк І.С., Лещенко І.С., Слюсар Н.В.).

       За умов карантинних обмежень більшість конкурсів та олімпіад проводились у режимі онлайн. Учні нашої школи взяли участь в інтернет-олімпіаді «На Урок»:

Зима 2021(учні 3Б класу. Учитель: Данилюк І.С.):

–         Олімпіада з інформатики – 4 учасника

–         Олімпіада з української мови та літератури – 6 учасників

–         Олімпіада з математики – 5 учасників

–         Олімпіада з предметів початкової школи– 6 учасників

–         Олімпіада «Я досліджую світ» – 5 учасників

–         Олімпіада з мистецтва – 5 учасників.

Інтернет-олімпіада «На Урок» із зарубіжної  літератури – 15 учасників.(Орловська Л.Р.)

Інтернет-олімпіада «На Урок» з основ здоров’я – 25 учасників.(Зленко І.Ю.)

           Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров’я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

       Свої фізичні можливості учні школи виявляють під час проведення   Олімпійського уроку, спортивних змагань різного рівня.

Найвагоміші спортивні досягнення у 2020-2021 н. р.:

 1. Всеукраїнські змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч» (районний етап ) 5-6 класи – У місце;

2 .Першість Бориспільського району з футболу серед збірних ЗЗСО – 1У місце;

 1. Кубок районної КДЮСШ серед юнаків та дівчат 2006 р. н. і молодші:

юнаки – ІІ місце; дівчата – ІУ місце.

 1. Кубок Київської області серед юнаків та дівчат 2006 р.н. і молодші:

Збірна району:  юнаки – Ш місце, дівчата – У місце.

 1. Турнір з міні-футболу серед учнів 1-4 класів ЗЗСО Вороньківської сільської ради – У місце.

 2. Турнір з міні-футболу серед учнів 5-7 класів ЗЗСО Вороньківської сільської ради – Ш місце.

 3. Турнір з футболу серед учнів 8-10 класів ЗЗСО Вороньківської сільської ради – ІУ місце.

9.Змагання з гімнастичного триборства серед юнаків ЗЗСО Вороньківської сільської ради на призи почесного громадянина Бориспільського району М. Я. Корніяки – У місце.

 1. Турнір з волейболу серед збірних команд учнів 8-10 класів ЗЗСО Вороньківської сільської ради – юнаки – П місце, дівчата – П місце.

З метою пропагандистської та агітаційної роботи у навчальному закладі постійно поновлюється   куточок КФК «Гарт».

            Протягом навчального року було проведено вісім педагогічних рад. Основною вимогою до роботи педагогічної ради є актуальність тематики педагогічної ради для всіх членів педагогічного колективу. При підготовці до засідань педагогічних рад  видавався наказ по школі, визначалась робоча група. Це давало змогу ґрунтовно висвітлити питання. Адміністрація і учителі представляли доповіді і виступи, які систематизовано у окремій папці, що дає можливість активніше  використовувати матеріали у методичній роботі.

          Кожен учитель школи працював протягом року теоретично чи практично
над темою, яка базувалася на загальношкільній проблемі:  «Формування  життєвих та навчальних  компетентностей учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій в контексті нової української школи». Впродовж року  вчителі відвідували районні семінари  та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем.          Інформація про діяльність шкільного колективу постійно висвітлюється на web-сторінці шкільного сайту та сторінці «Мирненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» на Facebook. Для взаємодії і співпраці членів педколективу створені профілі та папки обміну досвідом (або відкритого доступу) на платформі Google+, на веб-ресурсі Padlet:

 1. Віртуальний кабінет методичної роботи

 2. Віртуальний кабінет виховної роботи.

 3. Методичний кейс вчителів Мирненської ЗОШ.

 4. Охорона праці та Безпека життєдіяльності.

 5. Кабінет дистанційного спілкування для вчителів

 6. Дистанційне навчання. Завдання для учнів.

     Метою  проекту  «Віртуальний освітній простір» стало створення єдиного віртуального освітнього середовища для нашого навчального закладу, за допомогою якого розширились можливості  поїнформованості та питань просвіти батьків, взаємодії  із  випускниками школи, місцевою громадою та органами самоврядування. Кабінет дистанційного спілкування для вчителів – це онлайн-наради, планування,  інформація для ознайомлення, методичні рекомендації, контроль діяльності вчителя-предметника і роботи класного керівника, кабінет спілкування колективу школи.

   З електронними журналами та щоденниками почали працювати від початку січня 2021 року в 1-11 класах  на порталі NZ.UA. Педагоги проходили відповідне навчання.  Журнал оцінок забезпечує зручне відображення отриманих учнем відміток. Батьки завжди можуть проаналізувати якість навчання та зкоректувати підготовку дитини з того чи іншого предмету.

     Також цього року батьки майбутніх першокласників мали можливість подати заяву на вступ дитини до школи на сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти». В рамках системи ІСУО працював портал автоматизованої реєстрації в 1 клас SCHOOL.ISUO.ORG. На порталі батьки могли обрати заклад освіти, подати заяву, підтвердити її скан-копіями документів і отримати інформацію щодо зарахування.

           Педагогічний колектив постійно працює над поліпшенням  рівня  виховного  процесу та   над  виховною  проблемою  «Створення ефективного освітнього простору як умову самодостатнього розвитку особистості учня на засадах патріотичного виховання». Для  реалізації  проблемної  теми  було  розроблено  план  виховної  роботи, який  охоплює  всі  напрями  виховання,  включає  в  себе  календарні, традиційні шкільні свята, різноманітні форми роботи для  виховання   національної  самосвідомості,  патріотизму, формування  фізичної  та  екологічної  культури,  здорового  способу  життя, створення умов для розвитку творчої особистості.

        30 серпня 2020 року у Мирненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів закінчився проєкт “Благоустрій освітнього простору” за підтримки Благодійного фонду “МХП-ГРОМАДІ”, метою якого було забезпечення безпечного перебування учнів та збереження довкілля в Україні шляхом заощадження енергоресурсів.

        Протягом року класоводи початкових класів і класні керівники середньої і старшої ланки, у першу чергу, приділяли увагу питанням безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, а саме: профілактиці коронавірусної інфекції, травматизму, правопорушень, безпеці в Інтернеті тощо. За цей період всі учні навчалися як очно, так і 7 тижнів знаходились на дистанційному, а 11-й клас – на змішаному навчанні. Кількість випадків травматизму, у порівнянні з минулим роком, значно зменшилась. Класні керівники систематично проводили бесіди та інструктажі з безпеки життєдіяльності для вихованців із записами у класних журналах, але в 6-му та 11-му класах  у І семестрі ці записи були зроблені не своєчасно.     Кримінальних правопорушень немає. На випадки порушення дисципліни (пропуски уроків без поважних причин, незадовільна поведінка під час уроків і на перервах, міжособистісні стосунки у вигляді образ) терміново реагують представники адміністрації, соціально-психологічної служби та класні керівники, які мають тісний зв’язок із батьками. Кращою стала дисципліна вихованців у їдальні.

          Чергування учнів у більшості класів відбувається систематично та якісно, але були і окремі випадки відсутності самоконтролю учнів і контролю класних керівників (8, 11 кл.), наслідком чого і стала неохайність їхніх кабінетів. До чергування в їдальні були залучені учні 7-11 класів. Учні чергували за графіком, організовано та відповідально, з урахуванням карантинних вимог (у капелюхах, масках та рукавичках).

          Самостійно, творчо і зґуртовано працювали класоводи початкової школи. Провели низку виховних заходів як святкових, так і патріотичного спрямування (до Дня миру, українського козацтва, пам’яті жертв Голодомору, Дня пам’яті та примирення).

          Бібліотечною радою у рамках Всеукраїнського місячника бібліотек “Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів” був розроблений та проведений екологічний проєкт “Щедра осінь: збери урожай із насіння МХП”, за підсумками якого СТОВ ‘Старинська птахофабрика” подарувала шкільній бібліотеці книги з екологічної тематики.

          За виробничої необхідності, на період курсової підготовки вчителів та перебування на лікарняних, у 6 класних колективах (з 8-ми) відбулася заміна класних керівників вчителями, які відповідально поставилися до тимчасово покладених на них обов’язків.

          У зв’язку з карантинними умовами проведення очних загальношкільних заходів було обмежено. Приділялось більше уваги спілкуванню в класних колективах, їх зґуртуванню (години спілкування, класні вечірки), а під час дистанційного навчання – онлайн-спілкуванню.

        З творчою ініціативою виступили учні 10 класу щодо привітання учнів школи на Святого Миколая.

        У всіх класних колективах пройшов «Урок доброти».

         До дня  визволення Мирного від німецьких загарбників у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення були проведені виховні години, віртуальні екскурсії шкільним музеєм, презентація Книги Пам’яті села Мирне.

У День пам’яті Небесної сотні учні Мирненської школи вшанували пам’ять героїв Небесної сотні. До дня Добровольця було проведено урок пам’яті «Вони для нас виборюють життя…».

         На високому рівні було проведено конкурс читців та інші  заходи до 150-річниці від дня народження  Лесі Українки.

         Під час проведення Шевченківського тижня 10 учнів школи взяли активну участь в онлайн-конкурсі читців, присвяченого 207-й річниці від дня народження Тараса Шевченка «Ну що б, здавалося, слова»  Вороньківської територіальної громади, а Жутнікова Дарія виборола ІІІ призове місце.

    Учні початкової школи до Всесвітнього дня Землі провели екологічну акцію «Земля – наш спільний дім». Учні 5-7 класів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого екомалюнка «Книга і діти, екологія і світ». Долучилися наші учні й до спільного  екологічного проєкту СТОВ «Старинська птахофабрика» та Вороньківська сільська рада  «Здай батарейку – врятуй природу».

     Учні школи взяли участь і стали переможцями районного конкурсу малюнків та декоративоного мистецтва «Пожежі краще запобігти»: Роман Вікторія, Жутніков Ян, Кохановська Вікторія (І місце), Омелянчук Анастасія, Міненко Таміла (ІІ місце), Дячук Олександра (ІІІ місце).

     У конкурсі писанок «Великоднє диво» Вороньківської сільської ради школа зайняла І місце. Переможцями в особистому заліку стали: учениця 7-Б класу Кохановська Вікторія та родина Єршови-Біда.

          Ашомка Андрій, Білоус Дарія, Кохановська Вікторія, Божнюк Іванна та Краснопір Назарій нагороджені грамотами старости сіл Мирне та Малі Єрківці за досягнення у навчанні та активну участь у житті школи та громади.

         Учні 9, 10-го класів були залучені до проведення уроків профорієнтації. Учні 11 класу взяли участь у профорієнтаційній онлайн-конференції НАУ.

          За результатами аналізу поруч із позитивними результатами були з’ясовані і недоліки у виховній роботі:

1) середній рівень згуртованості класних колективів;

2) залишиласть ще кількість порушень учнями правил поведінки під час освітнього процесу та після занять у школі;

3) послаблений контроль з боку батьків за відвідуванням учнями школи;

4) низькі навички самоконтролю і мотивації до навчання під час дистанційного навчання.

          Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти дітям розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися між собою, краще пізнати один одного.

      На підставі вищезазначеного необхідно спрямувати методичну роботу у 2021/2022 н. р. на вирішення таких завдань:

– поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створення профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, введення спецкурсів;

– підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

– поліпшення організації науково-дослідницької роботи учнів;

– удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;

– організація роботи психолого-педагогічного семінару для вчителів з метою підвищення рівня професійної майстерності.

– забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи, методичних об’єднань;

– організувати роботу з обдарованими дітьми відповідно до завдань, визначених у програмі роботи з обдарованими учнями;

-. вчителям-предметникам систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти;

– удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи;

– працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Фінансово – господарська діяльність

З метою покращення умов функціонування закладу протягом навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо використання бюджетних та залучення позабюджетних коштів.

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу спонсорів  у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів.

«МХП-Громаді» придбали меблі та жалюзі для 1-х класів на суму 50 000 грн., також здійснено ремонт фойє, класних кімнат на суму 410 000 грн. Ремонт системи опалення виконав «СФГ Романовича» на суму 18 000 грн. Ремонт каналізаційної системи проводив СФГ «Сокіл» на суму 18 000 грн. Власними силами проведено ремонт цоколя школи, поточний ремонт приміщень школи, класних кабінетів та коридору.

Протягом навчального року придбано комплект комп’ютерного обладнання, швейна машинка, бойлер, 2 холодильники, акустична система, мікрофони та мікрофонні стійки, стелажі виробничі, шафи для одягу, стіл, інтерактивна дошка з проектором, 3D принтер з гравер лазерний, машина протирочно-різальна, бактерицидні рециркулятори, посуд для їдальні, дидактичні матеріали для НУШ.

 

Обговорення закрито.